Wnioski

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek wierzyciela. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Należy pamiętać, aby wniosek wypełnić czytelnie i w miarę możliwości zamieścić w nim jak najwięcej informacji o dłużniku, np. numer PESEL, NIP czy REGON. Umożliwi to prawidłową identyfikację dłużnika i przyspieszy bieg postępowania.

W sytuacji, gdy wniosek egzekucyjny jest przedkładany przez pełnomocnika wierzyciela, należy do wniosku dołączyć oryginał bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Jeśli wierzycielem jest osoba prawna, należy przedstawić dokument wskazujący, kto jest uprawniony do reprezentowania wierzyciela (np. odpis KRS)